Търсене
Close this search box.

Представяне

Институтът по философия и социология
е най-реномираният и продуктивен академичен изследователски център в областта
на социалните науки в България

Институтът по философия и социология при БАН (ИФС) провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото в съответствие с академичните, националните и европейските критерии и световните тенденции в развитието на науката.

ИФС е уникална академична институция, чиито приоритети са изследване, осмисляне и анализ на социалната действителност, популяризиране на класически и разработване на нови концепции и аналитични продукти, продължаване и по-нататъшно развитие на актуални области на социалното познание, които имат важно значение за устойчивото развитие на българското общество, социалния прогрес и повишаването на благосъстоянието.

Дейността на ИФС включва и извършването на експертна и консултантска дейност за нуждите на управлението и организацията на всички сфери на социалната практика, свързани с потребностите на социално-икономическото, културното и политическото развитие на България и с развитието на науката като социален феномен. Накратко, мисията на ИФС като част от Българската академия на науките е чрез приложението на академични подходи и научно обосновани изследователски технологии да генерира адекватно познание за обществените процеси, създавайки по този начин достоверна емпирична аргументация за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално икономически области.

 

Институтът по философия и социология при БАН в момента:

  • Изпълнява над 50 български и европейски академични проекти
  • Обучава 23 докторанти по социология и философия
  • Осъществява 16 оперативни дейности в полза на държавата
  • Публикува 4 собствени научни списания