Търсене
Close this search box.

Представяне

Библиотека
“Философия”

Библиотеката притежава богата колекция от книги и периодични издания от областта на обществените и хуманитарните науки, която включва редки и изключително ценни стари уникални издания, някои от които от 1566г., поредица Husserliana, поредица Boston Studies, поредица Synthese Language Library и др. Библиотеката е основана през 1948г. като самостоятелно звено към Института по философия при БАН. Нейният фонд е структуриран съобразно основните раздели на философското знание – онтология, гносеология, логика, философия и методология на науката, етика, естетика, социална философия, философия на религията, политиката и правото, но заедно с това съдържа много издания от областта на науката, икономиката, религията и културата. Фондът на библиотеката възлиза на 32 952 библиотечни единици, от които 24 929 книги и 8 023 периодични издания. От тях 7 956 книги и периодични издания са на български език, 10 443 – на руски, а останалите на други славянски и на английски, немски, френски, италиански и испански език. Текущо поддържаните периодични издания включват общо 78 заглавия, от които 55 списания и 23 поредици на български, руски, други езици.

бул.”П.Евтимий” №6
Библиотекар: Татяна Семерджиева
тел. 0897 59 53 32

Библиотека
“Социология”

ул. Московска 13а, ет. 1
0888 43 27 12
Работно време: 
понеделник – петък 
9.00 – 17.00
Библиотекар: Юлияна Крайчева
 


Библиотека
“Наукознание”

ул. Московска 13а, ет. 1
0888 43 27 12
Работно време: 
понеделник – петък 
9.00 – 17.00
Библиотекар: Юлияна Крайчева


Онлайн ресурси

Онлайн каталози

Единен онлайн каталог на библиотеките в системата на БАН ALEPH500
Национален онлайн каталог на академичните библиотеки Примо
Онлайн ресурси на Централна библиотека – БАН

Международни онлайн ресурси