Търсене
Close this search box.

Приоритети

Условие за реализация на дългосрочните приоритети в дейността на ИФС, определени от утвърдените от БАН стратегически цели и функционалните приоритети, с оглед подпомагане на развитието на българското общество, наука и образование и на страната като член на ЕС, е устойчивото развитие на ИФС при БАН чрез:

Утвърждаване неговото място и роля в националната научна система и европейското изследователско пространство.

Поддържане на творческа и иновативна изследователска среда и най- пълноценно използване на потенциала на всички сътрудници и служители на ИФС.

Развитие на научния потенциал и привличане на нови научни кадри с оглед бъдещото развитие на звеното и предотвратяване на отлива от българската наука.

Прилагане на гъвкав модел на структурите чрез проектно организирани изследователски групи, създавани по инициатива на водещи изследователи по теми или научноизследователски проекти.

Увеличаване на собствените приходи чрез активно участие в национални научни програми и рамковите програми на ЕС и други международни организации.

Обновяване на научната тематика и адаптирането ѝ към приоритетите на научната и иновационната политика на страната и с оглед участието на звеното в европейското изследователско пространство.

Осъществяване на активно международно сътрудничество в рамките на ЕС и със страните от Югоизточна Европа, участие в научни мрежи и изследователски консорциуми.

Развитие на научната инфраструктура, комуникации, информационно обслужване и научен мениджмънт.