Търсене
Close this search box.

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН в Хоризонт 2020

Институтът за изследване на обществата и знанието е сред 10те най-добре представящи се академични институции в България , финансирани през текущия програмен период по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

Топ 10 бенефициенти на ЕС финансиране, предоставено в Хоризонт 2020

Име

Брой участници Финансиране от  ЕК

(млн. евро)

Софийски  университет  „Св. Климент Охридски“

6

1.1

Онтотекст АД

3

0.75

Институт по  информационни и комуникационни технологии при БАН

5

0.68

Технически университет -София

2

0.59

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

6

0.56

Издателство  „Пенсофт“

3

0.55

Етем България

1

0.54

Сдружение „Черноморски изследователски енергиен център“

4

0.52

Технически университет – Варна

1

0.51

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

3

0.4

Източник: Европейска комисия

https://dub120.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mgM1o7Hhda5hG-yQAjfeM0vA2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=23206753

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване