Търсене
Close this search box.

Йорданова, Г. Виртуалният офис: нова възможност за баланса работа-семейство в ИКТ сектора в България. София: Акад.изд. „Проф. Марин Дринов“. 2020. стр.130. ISBN: 978-619-245-031-1 (eISBN: 978-619-245-040-3)

Монографията „Виртуалният офис: нова възможност за баланса работа–семейство в ИКТ сектора в България“ предлага нов фокус върху баланса между работата и семейството – не само като психологически, но и социален феномен. Чрез въвеждане на работата от разстояние като форма на заетост възможностите за съвместяване на родителски и служебни роли се обогатяват – особено в средата на трудовата кариера (когато най-често се случва родителството). Опровергава се твърдението, че „да имаш деца има отрицателно влияние върху участието на жените на пазара на труда“. Напротив, търсят се алтернативни начини на заетост по примера на фрилансърите в платформената икономика, за да се постигне баланс между работа и семейство.

 

Монографията може да се използва от една страна, от социалните партньори (в т.ч. правителството, бизнеса, работодателските организации в сектора, синдикалните федерации и самите хора, които са ангажирани в дистанционна заетост или планират подобна), а от друга, още по-важна – за научния дебат по проблематиката за баланса между работа и семейство.

 

Резултатите, водещи до тази монография, са постигнати в рамките на проект на тема “Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд”, разработен благодарение на “Програма за подпомагане на младите учени в БАН” (договор № ДФНП-155/12.05.2016)

 

Монографията е публикувана и онлайн със свободен достъп на интернет страницата на Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ и е достъпна тук.

 

Габриела Йорданова е доктор по социология, главен асистент в Института по философия и социология (ИФС-БАН), член на Съюза на учените в България (СУБ) и Българска социологическа асоциация (БСА). Тя има богат опит в оценката на публични политики, аналитични задачи за целите на различни министерства, общини и компании в България. Нейните изследователски интереси са: общество на знанието, индустриални отношения, „бюджет на времето“, работа от разстояние, баланс работа-семейство, методика и методология на емпиричните изследвания. Участва в редица международни научни проекти, включително по Програма „Хоризонт 2020“, изследващи теми като: преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда; здраве, застаряване и пенсиониране; стимулиране на ученето през целия живот; дигитализация; платформена икономика. Автор е на повече от 30 публикации, издадени в България, Великобритания, Германия, Норвегия, Чили и други.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп