Търсене
Close this search box.

„Как влияе Извънредното положение заради пандемията с коронавирус в България?”

Здравейте!
Как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредното положение заради пандемията с Коронавирус? Каква промяна настъпва в личния Ви живот, в работата и доходите Ви, в живота на децата Ви? Какви са Вашите чувства, нагласи и прогнози за живота Ви след като отмине пандемията от Коронавирус? Тези теми вълнуват всеки от нас и ние, гл. ас. д-р Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) бихме искали да ги изследваме задълбочено, за да предложим механизми за по-лесно справяне със социално-икономическата криза след пандемията от Коронавирус.

Това изследване „Как влияе Извънредното положение заради пандемията с коронавирус в България?” ще бъде използвано само за научни цели. Данните ще бъдат обработени само в обобщена форма, а информацията, която ни предоставяте, ще бъде изцяло анонимизирана. Анкетата ще Ви отнеме около 20 минути. Няма правилен и грешен отговор – интересуваме се от Вашето лично мнение по зададените въпроси.

Каним за участие всички на възраст над 18 години!!!

Анкетата можете да попълните тук.

Накрая ще имате възможност да оставите Ваш имейл, за да ви изпратим резултатите и обратна връзка.

Благодарим Ви предварително за отделеното време и оказаното съдействие!
гл.ас. д-р Габриела Йорданова
гл.ас. д-р Екатерина Маркова

Анкетата ще бъде активна в срок до 1 май, 2020 г.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване