Търсене
Close this search box.
the_economic and labour relations review ii

Как социалните партньори във Франция и Германия комуникират относно технологиите и подходите на Индустрия 4.0?

Нова статия от проф. д.с.н. Васил Киров в съавторство с Beata Woźniak-Jęchorek, Katarzyna Woźniak-Jasińska и Włodzimierz Lewoniewski, беше публикувана от The Economic and Labour Relations Review (Q2, IF 2.5), издавано от Cambridge University Press.

Базиран на големи данни, анализът показва, че социалните партньори в двете страни участват в сходни инициативи, свързани с цифровизацията, и изразяват предимно положителни становища относно технологиите на Индустрия 4.0. Основните теми в социалния диалго, както във Франция, така и в Германия, са свързани с правата на работниците, условията на труд и обучението за придобиване на умения.

https://www.cambridge.org/core/journals/the-economic-and-labour-relations-review/article/abs/industry-40-a-bibliometric-analysis-of-social-partners-public-messages-in-france-and-germany/81E1CCCC2F98DE52496620F4D3039DA1

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.