Търсене
Close this search box.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, брой 92 от 18.11.2022г.

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: професор, професионално направление 2.3. Философия, 05.07.07. Етика (Етика и регулации), за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един; доцент, професионално направление 2.3. Философия, 05.01.06. Естетика (Естетика на цвета), за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; главен асистент, професионално направление 2.3. Философия, 05.01.05. Логика, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – Проблемна група по логика – един; главен асистент, професионално направление 2.3. Философия, 05.01.13. Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на политиката), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един; главен асистент, професионално направление 2.3. Философия, 05.01.01. История на философията, за нуждите на секция „История и философия на научните идеи“ – един; главен асистент, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 05.11.01. Социология (Социология на общностите и идентичностите: тяло, здраве и неравенства), за нуждите на секция „Общности и идентичности“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 0888 409 056, Деловодство.

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите