Търсене
Close this search box.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр 67/28.07.2020 г.

Институтът по философия и социология при БАН, София, обявява конкурси за: доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един; доцент по специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и новите технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование, иновации“ – един; доцент по професионално направление 2.3. Философия (естетика) за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; главен асистент по специалност „Социология“ (социология на образованието и социалните иновации), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование, иновации“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (философия на езика) за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (философия на изкуствения интелект) за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023