Търсене
Close this search box.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 106/15. 12. 2020 г.

Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по професионално направление 2.3. Философия (философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един; главен  асистент  по  професионално направление 2.3. Философия (естетика – философия на културата) за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; главен асистент по професионално  направление  2.3.   Философия (философия на религията и религиознание) за нуждите на секция „Религия, вярвания, светоглед“ – един; главен асистент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването  в  „Държавен  вестник“.  Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите