Търсене
Close this search box.

Конкурси за академични длъжности

ИИОЗ – БAH, София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 2.3. Философия (европеистика и сигурност) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един; професор по професионално направление 2.3. Философия (съвременни философски учения) за нуждите на секция „История на философските и научните идеи“ – един; професор по специалност „Социология“ (в областта на здравето и инвалидността), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един; професор по професионално направление 2.3. Философия (етика) за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един; доцент по професионално направление 2.3. Философия (футурология) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един; доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един; главен асистент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; главен асистент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование, иновации“ – един;
главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (философска антропология) за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ – един; главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (етика) за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 89/12.11.2019. Справки и документи – в института, София, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 0888 409 056.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ