Търсене
Close this search box.

Конкурси за доценти по социология и философия

ДВ бр.89/11.11.2011

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за доценти по: специалност социология, професи­онално направление 3.1. Социология, антрополо­гия и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – един; специалност социология, професонално направление 3.1. Социология, ан­тропология и науки за културата, за нуждите на секция „Публични политики и социални проме­ни“ – един; специалност социология, професио­нално направление 3.1. Социология, антрополо­гия и науки за културата, за нуждите на секция „Общности и идентичности“ – един; специалност философия, професионално направление 2.3. Фи­лософия, за нуждите на секция „Онтологически и еписистемологически изследвания“ – един; специ­алност философия, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Логически системи и модели“ – един; специалност филосо­фия, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; специалност философия, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, ценности и морал“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за изследване на об­ществата и знанието, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ