Търсене
Close this search box.

Конкурси за заемане на академични длъжности в ИИОЗ, БАН

Конкурси за заемане на академични длъжности в Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, обявен в Държавен вестник”, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, София, обявява конкурси за:

  • Професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – един;
  • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един;
  • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Онтология, епистемология, философия на науката“ – един;
  • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един;
  • Главен асистент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Център за емпирични социални изследвания“ – двама;
  • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ – един;
  • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Религия, вярвания, светоглед“ – един;
  • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един;
  • Главен асистент по професионално направление 3.1. Социлогия, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методология и евристики“ – един,

всички със срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в Институт за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. „Сердика“ 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване