Търсене
Close this search box.
konkurs-ad

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Институтът по философия и социо­логия при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на неравенствата и устойчивото развитие. Роля на Европейския съюз за намаляване на социално-икономическите неравенства) за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023.

 

Рецензия от проф. д.с.н. Румяна Стоилова за участието на доц. д.с.н. Румяна Русева Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на неравенствата и устойчивото развитие. Роля на Европейския съюз за намаляване на социално-икономическите неравенства) за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ при ИФС-БАН.
Review by Prof. Dr. Rumiana Stoilova in English

Рецензия от проф. д-р Петя Кабакчиева, Катедра Социология при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, за участието на доц. д.с.н. Румяна Русева Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ 3.1. Социология, антропология и науки за културата (05.11.01. Социология -Социология на неравенствата и устойчивото развитие. Ролята на ЕС за намаляване на социално-икономическите неравенства).
In English

Рецензия от проф. Георги Фотев Георгиев, д.н., почетен професор на НБУ, сенатор, директор на Центъра за изследване на европейските ценности  на НБУ, върху документите, представени от доц. д.с.н. Румяна Русева Желева за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на неравенствата и устойчивото развитие. Роля на Европейския съюз за намаляване на социално-икономическите неравенства) за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ при ИФС-БАН.
Review by Prof. DSc. Georgi Fotev Georgiev in English

Становище от доц. д-р Мариана Драганова, Институт по философия и социология при БАН относно трудовете на доц. д.с.н. Румяна Русева Желева за участие в конкурс за академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ при ИФС-БАН, обнародван в „Държавен вестник “, брой 104 от 15.12.2023
Opinion by Assoc. Prof. Dr. Mariana Draganova in English

Становище от проф. д-р Милен Иванов Балтов, за кандидата: доц. д.с.н. Румяна Русева Желева, за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на неравенствата и устойчивото развитие. Роля на Европейския съюз за намаляване на социално-икономическите неравенства) за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ при ИФС-БАН.
Opinion by Prof. Dr. Milen Baltov in English

Становище от проф. д.с.н. Васил Киров, Институт по философия и социология – БАН, относно  научните трудове и приноси на доц. д.с.н. Румяна Русева Желева, кандидат за конкурса за професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 05.11.01. Социология (Социология – Социология на неравенствата и устойчивото развитие. Роля на Европейския съюз за намаляване на социално икономическите неравенства), за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“  на ИФС-БАН – София, обнародван в „Държавен вестник “, брой 104 от 15.12.2023.
Opinion by Prof. DSc. Vasil Kirov in English

Становище от проф. ем. д.ф.н. Веселин Петров Петров за материалите, представени от доц. д.с.н. Румяна Русева Желева за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ при ИФС-БАН.
Opinion by Prof. Em. DSc. Vesselin Petrov in English

Отговори от доц. д.с.н. Румяна Русева Желева във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ при ИФС-БАН.

Авторска справка за приносните моменти в публикациите на доц. д.с.н. Румяна Желева по конкурсната процедура за „професор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ при ИФС-БАН.
Scientific Contributions in English

Резюмета на публикации на доц. д.с.н. Румяна Желева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ при ИФС-БАН.

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите