Търсене
Close this search box.

Конкурс за академични длъжности

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации” – един; доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” – един; доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически изследвания” – един; доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един; главен асистент по специалност „Социология”, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование иновации” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Етически изследвания” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности” – един; главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Онтология, епистемология, философия на науката” – един; главен асистент по специалност „Социология„, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Публични политики и социални промени” – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (до 05.03.2018 г.). Справки и документи – в института, София 1000, ул. Сердика 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023