Търсене
Close this search box.

Конкурс за докторанти към ИИОЗ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:
1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./ – 1 място редовно обучение
2. ФИЛОСОФИЯ /направление 2.3., „Философия на културата, политиката, правото, икономиката- шифър 05.01.13/ – за нуждите на секция „ Социални теории, стратегии и прогнози” – 1 място редовно обучение
3. НАУКОЗНАНИЕ /направление 3.1./ 1 място задочно обучение
КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ МОЛБА ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЯТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА, ШИФЪРЪТ, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ.

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ:

1. АВТОБИОГРАФИЯ;
2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /ул. „Сердика”4/;
7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.
Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 14.03.2013 г. ДО 14.05.2013 г.

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2023/2024 г.

Със заповед на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването за докторанти на класиралите се кандидати.