Търсене
Close this search box.

Конкурс за докторанти към ИИОЗ

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН съобщава, че е обявен конкурс за докторанти по следните специалности:

  1. СОЦИОЛОГИЯ  /шифър 05.11.01/ – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно обучение
  2. ФИЛОСОФИЯ  /Философия на културата, политиката, правото, икономиката – шифър 05.01.13/ – за нуждите на секция „ Религия, вярвания и всекидневен живот” – 1 място редовно обучение

Кандидатите следва да подадат молба до директора на ИИОЗ, в която се посочва специалността,  шифърът, формата на обучение и чуждият език, по който ще се явят на  изпит.

Към молбата се прилагат:

1. Автобиография;

2.  Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър”;

3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Документ за платена такса в Центъра за обучение на БАН /ул. „Сердика”4/;

7. Документ за платена такса за изпит по специалността по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

Срокът за подаване на документи е от 15.03.2013 г. до 15.05.2013 г.

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2023/2024 г.

Със заповед на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването за докторанти на класиралите се кандидати.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ