Търсене
Close this search box.

Конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК” БР. 54 ОТ 17.07.2015   Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 3  места  редовно обучение и 1 място задочно обучение
 2. ФИЛОСОФИЯ / „История на философията”- шифър 05.01.01/ – 1 място редовно обучение за секция „История на философските и научните идеи”
 3. ФИЛОСОФИЯ / „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”- шифър 05.01.13/ – 1 място редовно обучение за секция „Социални теории, стратегии и прогнози”
 4. ФИЛОСОФИЯ / „Логика” – шифър 05.01.05/ – 1 място редовно обучение за секция „Логически системи и модели”
 5. ФИЛОСОФИЯ /”Онтология” – шифър 05.01.16/ 1 място редовно обучение за секция „ Знание и реалност: модели, методологии и евристики”
 6. НАУКОЗНАНИЕ /шифър 05.11.03 – 1 място редовно обучение за секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”

 

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА,  ШИФЪРЪТ, ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА  ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

 1. АВТОБИОГРАФИЯ;
 2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
 4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
 5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл. 26/;
 7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 17.08.2015 Г. ДО 16.10.2015. Г.

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2023/2024 г.

Със заповед на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Определени са сроковете за провеждането на конкурса и за зачисляването за докторанти на класиралите се кандидати.