Търсене
Close this search box.

Конкурс за доцент – ИИОЗ

Конкурс за академична длъжност „доцент” за нуждите на секция „Общности  и идентичности“ – ИИОЗ, професионално направление 3.1. „Социология,  антропология и науки за културата”, шифър 05 11 01, обявен в ДВ. бр.  96 от 6.12.2011 г.

 Р Е Ц Е Н З И Я за участие в обявения конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент” по научна специалност „Социология”, шифър 05.01.11, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, шифър 3.1, за нуждата на секция „Общности и идентичности” на ИИОЗ при БАН, обявен в бр. № 96 на Държавен вестник от 06.12.2011 г., Протокол на ИИОЗ № 2 от 19.01.2012 г., от страна на д-р Стефан Николов, подготвена от доц. д.с.н. Максим Мизов

 РЕЦЕНЗИЯ ПО КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА, ОБЯВЕН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК бр. 96 от 06.12. 2011 г. Рецензент: проф. дсн Таня Неделчева

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен в Държавен вестник, бр. 96 от 06.12.2011 година от Светла Колева, доц. д-р

 СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКЦИЯ „ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ” от проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС

СТАНОВИЩЕ от проф. д.с.н. Духомир Минев относно: трудовете на Стефан Ем. Николов, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция „Общности и идентичности”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ Брой: 96, от дата 06.12.2011 г.

 Становище от проф.д.с.н. Валентина Миленкова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата обявен от ИИОЗ обявен в ДВ бр.96 от 6.12.2011  за редовен доцент по 05 11 01 Социология Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и продукция, представена от участниците в конкурса.  Кандидат – Стефан Емилов Николов

 СТАНОВИЩЕ за участието на  д-р Стефан Емилов Николов по обявен конкурс за академична длъжност „доцент” от Професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” обявен от ИИОЗ в ДВ. бр. 96, от дата 06.12.2011 г. от доц. д-р Мариана Драганова,  ИИОЗ при БАН

Отговори на на д-р Стефан Емилов Николов  на въпроси и критични бележки, поставени в рецензиите и становищата

 Резюмета на трудовете на  д-р Стефан Емилов Николов

Покана за участие в Международната конференция Подобряване на качеството на труда в Европа
Крайният срок за изпращане на резюмета: 15 юни 2012 г. … Повече информация

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите