Търсене
Close this search box.

Конкурс за доцент по социология – секция „Общности и идентичности”

Конкурс за доцент по социология – секция „Общности и идентичности”

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София,обявява конкурс за: доцент по специалност „Социология”, професионалнонаправление 3.1. Социология, антропология и науки за културата  за нуждите насекция „Общности и идентичности”, със срок 2 месеца от обнародването в„Държавен вестник”. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13 А, тел. 02/980-90-86.

ДВ бр. 53/18.06.2013 г.

Рецензия от проф. дфн Кръстьо Илиев Петков относно научно-преподавателскитепостижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Рецензия от проф. дфн Таня Неделчева относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от проф. дсн Духомир Минев относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от проф. дсн Георги Ненев Найденов относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. д-р Мариана Драганова относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. дсн Румяна Иванова Стоилова относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. дсн Максим Мизов относно научно-преподавателските постижения на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, участник в конкурс за доцент по научна специалност Социология, научно напревление 3.1 – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Отговор на гл.ас. Румяна Русева Желева на критичните бележки и препоръките на членове на Научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, за нуждите на секция „Общности и идентичности“, обявен в брой 53 на Държавен вестник от 18.06.2013г.

 

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите