Търсене
Close this search box.

Конкурс за доцент – секция „Логически системи и модели“

Конкурс за академичната длъжност доцент към ИИОЗ-БАН (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) , обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“

РЕЦЕНЗИЯ за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Доротея Веселинова Ангелова относно предложение за даване на академичната длъжност „доцент”изготвена от проф. д.ф.н. Ангел С. Стефанов

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“ от проф. дфн МАР­ТИН ТАБАКОВ

СТАНОВИЩЕ oт проф. дмн  Димитър Иванов Вакарелов относно кандитатурата на  д-р Доротея Веселинова Ангелова,  секция „Логически системи и модели”, ИИОЗ, БАН,  по  конкурс за доцент – специалност философия, професионално направление 2.3. Философия,  обявен в Държавен вестник бр.89/11.11.2011

СТАНОВИЩЕ по конкурс за академичната  длъжност доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“  от доц. дфн Веселин Петров Петров (ИИОЗ – БАН)

Становище на доц. д-р Венцеслав Кулов за материалите на д-р Доротея Ангелова, участник в конкурс за придобиване на научно звание „доцент”

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“,  от доц. д-р Лилия Гурова (НБУ)

СТАНОВИЩЕ по конкурс за академичната длъжност доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели“  от доц. д-р Николай Николаев Обрешков (ИИОЗ – БАН)

Отговор  на гл. ас. д-р Доротея Ангелова, ИИОЗ-БАН  на бележките и препоръките на членовете на научното жури  по конкурса за академичната длъжност „доцент”  (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия), обявен в  ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Логически системи и модели” към ИИОЗ-БАН

Резюмета на публикации гл. ас. д-р Доротея Ангелова, ИИОЗ-БАН, различни от дисертацията,  представени за участие в конкурса за академичната длъжност „доцент”  (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия), обявен в  ДВ бр.89/11.11.2011г. за нуждите на секция „Логически системи и модели”, ИИОЗ-БАН

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите