Търсене
Close this search box.

Конкурс за доцент – секция „Общности и идентичности“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“ –  ИИОЗ , професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, шифър 05 11 01, обявен в ДВ. бр. 89 от 11.11.2011 г.

РЕЦЕНЗИЯ ПО КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА, ОБЯВЕН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК бр. 89 от 11.11. 2011 г. Рецензент: проф. дсн Таня Неделчева

Рецензия от проф.д.с.н. Валентина Миленкова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата обявен от ИИОЗ в ДВ. бр.89 от 11.11.2011 за редовен доцент по 05 11 01 Социология

 С Т А Н О В И Щ Е  от проф. дсн Галин Петров Горнев, ИИОЗ – БАН по конкурса за длъжността доцент, обявен от секция „Общности и идентичности“ на  ИИОЗ – БАН

СТАНОВИЩЕ за участието на гл. ас. д-р Албена Илиева Накова  по обявен конкурс за академична длъжност „доцент” от Професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” обявен от ИИОЗ в ДВ. бр. 89 от 11.11.2011 г., шифър 05 11 01 от доц. д-р Мариана Драганова, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. д-р Анна Мантарова по конкурс за  заемане на академичната длъжност „доцент”  към секция „Общности и идентичности”,  обявен в бр. 89 на „Държавен вестник” от 11.11.2011 г.

С т а н о в и щ е за участие в обявения конкурс за придобиване на академична  длъжност „доцент”  по научна специалност „Социология”, шифър 05.01.11, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, шифър 3.2, за нуждата на секция „Общности и идентичности” на ИИОЗ при БАН, обявен в бр. № 89 на Държавен вестник от 11.11.2011 г., Протокол на ИИОЗ № 1 от 05.01.2012 г., от страна на д-р Албена Накова, подготвено от доц. д.с.н. Максим Мизов

СТАНОВИЩЕ относно участието на гл. ас. д-р Албена Илиева Накова (единствен кандидат) в конкурс за академичната длъжностдоцент, обявен в ДВ, бр. 89 от 11.11.2011 г. от проф. дсн Веска Кожухарова-Живкова

 Резюмета на предложените за рецензиране трудове на гл. ас. д-р Албена Илиева Накова

 Отговор на бележките и въпросите на рецензентите от гл. ас. д-р Албена Илиева Накова

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите