Търсене
Close this search box.

Конкурс за доцент – секция „Онтология и епистемология“

Кон­курс за да­ва­не на ака­де­мич­на­та длъж­ност до­цент за нуж­ди­те на сек­ция “Он­то­ло­гия и епистемология” (спе­ци­ал­ност фи­ло­со­фия) към ИИОЗ-БАН, обя­вен в ДВ бр.89/11.11.2011 г.

РЕЦЕНЗИЯ за научните трудове и научната дейност на гл. ас. д-р Борис Димитров Грозданов, участник в конкурс за даване на академичната длъжност „доцент”изготвена от проф. д.ф.н. Ангел С. Стефанов

РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания“,  от доц. д-р Лилия Гурова (НБУ)

 СТАНОВИЩЕ на проф. Сергей Герджиков, дфн за трудовете на д-р Борис Грозданов за конкурса на ИИОЗ за доцент по Философия (направление 2.3, Философия) за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания”)

 СТА­НО­ВИ­ЩЕ По кон­курс за да­ва­не на ака­де­мич­на­та длъж­ност до­цент за нуж­ди­те на сек­ция “Он­то­ло­гия и епистемология” (спе­ци­ал­ност фи­ло­со­фия) към ИИОЗ-БАН, обя­вен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. от проф. дфн МАР­ТИН ТА­БА­КОВ

СТАНОВИЩЕ относно кандидатурата на гл.ас. д-р Борис Грозданов по конкурс за доцентура обявен от ИИОЗ, БАН, секция „Онтологически и епистемологически изследвания”. Рецензент: доц. д-р Асен И. Димитров Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

 СТА­НО­ВИ­ЩЕ относно кон­курс за ака­де­мич­на­та длъж­ност до­цент за нуж­ди­те на сек­ция “Он­то­ло­гия и епистемология” (спе­ци­ал­ност фи­ло­со­фия) към ИИОЗ-БАН, обя­вен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. от проф. д-р Христо Тодоров, департамент философия и социология, НБУ

 С Т А Н О В И Щ Е за кандидатурата на главен  асистент д-р  Борис  Грозданов в конкурс за доцентура, обявен от  ИИОЗ, БАН, секция „Онтологически и епистемологически изследвания” от доцент д-р Здравко В. Попов, преподавател във Философски факултет на СУ „Св.Кл.Охридски”

 РЕЗЮМЕТА на публикации по конкурс за даване на академичната длъжност доцент за нуждите на секция “Онтология и епистемология” на гл. ас. Борис Грозданов

ОТГОВОР НА РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА ПО КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТУРА КЪМ СЕКЦИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКИ И ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИИОЗ ОТ ГЛ. АС. Д-Р БОРИС ГРОЗДАНОВ

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023