Търсене
Close this search box.

Конкурс за доцент – специалност Философия

Конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози “

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. Иван Кацарски за научните трудове на гл. ас. д-р Ивелина Димитрова Иванова, участник в конкурса за придобиване на научното звание „доцент” по научно направление 2.3 „Философия” за нуждите на секция „Култура ценности и морал” на ИИОЗ – БАН, обявен в ДВ бр. 89 от 11. 11. 2011 г.

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. Христо Тодоров за научните трудове на гл. ас. д-р Ивелина Димитрова Иванова, участник в конкурса за придобиване на научното звание „доцент” по научно направление 2.3 „Философия” за нуждите на секция „Култура ценности и морал” на ИИОЗ – БАН, обявен в ДВ бр. 89 от 11. 11. 2011 г.

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е   за получаване на академичната длъжност “Доцент“ по научна област 2: Хуманитарни науки Професионално направление 2.3. Философия  За нуждите на ИИОЗ – БАН. Рецензент: проф. Желязко Д. Стоянов, д.ф.н.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент (специалност философия, професионално направление 2.3. Философия) към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г. за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози “   от доц. дфн Веселин Петров Петров (ИИОЗ – БАН)

СТАНОВИЩЕ   от доц. д-р Лиляна Деянова, СУ „Св. Климент Охридски”  за трудовете на гл. ас. д-р  Ивелина Иванова, участник в конкурс за академичното звание „доцент” (по професионално направление Философия, шифър 2.3),  обявен от ИИОЗ към БАН за нуждите на секция „Култура, ценности и морал”

СТАНОВИЩЕ от проф. дфн Атанас Стаматов МГУ „Св. Иван Рилски” – София Становището е част от процедурата по обявения в бр. 89/ 11.ХІ.2011 г. на Държавен вестник конкурс за “доцент” по професионалното направление 2.3. Философиякъм секция Култура, ценности и морал при ИИОЗ на БАН. Изложението е съобразено с чл. 27.1 от Закона за развитие на академичния състав и чл. 61.1 от Правилника за неговото приложение. До участие в конкурса е допуснат един кандидат: гл.ас. д-р Ивелина Димитрова Иванова.

СТАНОВИЩЕ  от доц. др. ЕРИКА ЛАЗАРОВА  по конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция “Култура, ценонсти, морал”, обявен в „Държавен вестник” от   11.11.2011г., с единствен кандидат на гл.ас. д-р Ивелина Иванова

ОТГОВОРИ на гл. ас. д-р Ивелина Иванова на въпросите и препоръките на членовете на Научното жури по конкурс за доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Култура, ценности и морал” към ИИОЗ-БАН, обявен в ДВ бр.89/11.11.2011 г.

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ на гл. ас. д-р Ивелина Иванова

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите