Търсене
Close this search box.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ по професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ към ИИОЗ-БАН, обявен в „Държавен вестник“ бр. 3 от 05.01.2018 г.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ по професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ към ИИОЗ-БАН, обявен в „Държавен вестник“ бр. 3 от 05.01.2018 г.

Рецензия от проф. Георги Фотев Георгиев за научните трудове на доц. дсн Светла Йончева Колева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН.

Рецензия от проф. дфн Петър-Емил Митев за научните трудове на доц. дсн Светла Йончева Колева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН.

Рецензия от проф. д-р Боян Знеполски за научните трудове на доц. дсн Светла Йончева Колева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН.

Становище от проф. дсн Галин Петров Горнев за научните трудове на доц. дсн Светла Йончева Колева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН.

Становище от проф. д.н. Кольо Коев за научните трудове на доц. дсн Светла Йончева Колева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН.

Становище от проф. д.н. Пепка Бояджиева за научните трудове на доц. дсн Светла Йончева Колева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН.

Становище от проф. д-р Лиляна Деянова за научните трудове на доц. дсн Светла Йончева Колева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН.

Отговори от доц. дсн Светла Йончева Колева относно конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ по професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” към ИИОЗ-БАН.

Справка за приносните моменти в публикациите на доц. дсн Светла Йончева Колева по конкурсната процедура за професор по професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“към ИИОЗ-БАН.

 

 

 

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите