Търсене
Close this search box.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и новите технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 67/28.07.2020г.

Рецензия от проф. дсн Карамфил Манолов относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общност : наука, образование и иновации „на ИФС-БАН

На чужд език

 

Рецензия от доц. д-р Саша Тодорова относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обяви за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от проф. дсн Кръстина Петкова  относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обяви за нужди на секция „Общество на знанието : наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от проф. д.ик.н Желю Владимиров относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от доц. д-р Мариана Драганова относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от доц. д-р Вяра Стоилова относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от доц. д-р Андрей Нончев  относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обяви за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

ОТГОВОРИ от гл. ас. д-р Габриела Йорданова относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

 

АВТОРСКА СПРАВКА за приносни моменти в публикации на д-р Габриела Йорданова, представени за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” специалност „Социология” (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално изработка 3.1. Социология, антропология и науки за култура, обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН

РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ на гл. ас. д-р Габриела Йорданова , представена за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално изработка 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН

На чужд език

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023