Търсене
Close this search box.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и новите технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 67/28.07.2020г.

Рецензия от проф. дсн Карамфил Манолов относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общност : наука, образование и иновации „на ИФС-БАН

На чужд език

 

Рецензия от доц. д-р Саша Тодорова относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обяви за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от проф. дсн Кръстина Петкова  относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обяви за нужди на секция „Общество на знанието : наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от проф. д.ик.н Желю Владимиров относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от доц. д-р Мариана Драганова относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от доц. д-р Вяра Стоилова относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

Становище от доц. д-р Андрей Нончев  относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обяви за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

На чужд език

 

ОТГОВОРИ от гл. ас. д-р Габриела Йорданова относно конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации “на ИФС-БАН

 

АВТОРСКА СПРАВКА за приносни моменти в публикации на д-р Габриела Йорданова, представени за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” специалност „Социология” (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално изработка 3.1. Социология, антропология и науки за култура, обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН

РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ на гл. ас. д-р Габриела Йорданова , представена за участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” (специалност „Социология“ (социология на цифровата икономика и нови технологии), професионално изработка 3.1. Социология, антропология и науки за култура), обявен за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ на ИФС-БАН

На чужд език

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ