Търсене
Close this search box.
konkurs-phd

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г.,

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.
За справки – в Института по философия и социология – БАН, отдел „Деловодство“ – Оля Стойкова, ул. „Сердика“ №4, ет. 2, тел. 0888 409 056, имейл: 
или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември“ №1, стая 310, тел. 9795260.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  1. Автобиография;
  2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Свидетeлство за съдимост;
  6. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  7. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. към Центъра за обучение при БАН по банковата сметка на ЦО – БАН /BG12UNCR96603120715116/. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.
  8. Фактура за платена такса за изпит по специалността – 30 лв., по сметката на ИФС /BG86RZBB91553120016910/.
  9. Декларация на основание Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ПМС №90 от 26.05.2000 г.

 

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по  специалността                от 04 до 08.12.2023 година,

по чужди езици                  от 11 до 15.12.2023 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

Одобрени специалности за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.