Търсене
Close this search box.

Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН

На основание Решение на Научен съвет на ИИОЗ, Протокол 3, точка 16 от 22.01.2019г., Института за изследване на обществата и знанието обявява

Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН.

Критериите за присъждане на наградите са утвърдени в Правилник за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН, който е публикуван на сайта на Институт за изследване на обществата и знанието – БАН.

Документи се приемат до 28.02.2019г. вкл.           

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване