Търсене
Close this search box.

Конкурс за професор към ИИОЗ

Рецензия  на научната дейност на доц. д.с.н. Духомир Владимиров Минев, кандидат в конкурса за избор на академична длъжност „професор” в ИИОЗ при БАН от доц. д-р Божидар Ивков

Рецензия на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на доц.д.с.н. Духомир Минев за неговото участие в конкурс за академичната длъжност ст.н.с.I-ва ст./професор/ по шифър 05.11.01(Социология) от проф.д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков

Рецензия на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на доц.д.с.н. Духомир Минев за неговото участие в конкурс за академичната длъжност ст.н.с.I-ва ст./професор/ по шифър 05.11.01(Социология) от проф.д.с.н. Георги Найденов

Становище по конкурс за академичната длъжност професор от професионално направление 3.1. социология, антропология и науки за културата от проф. Таня Неделчева

Становище от проф. д.с.н. Пепка Бояджиева,  секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”,  Институт за изследване на обществата и знанието, БАН,  относно трудовете на доц. д.с.н. Духомир Миневучастник в конкурс за академичната длъжност „професор”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.62/12.08.2011г.

Становище по конкурс за академичната длъжност професор към ИИОЗ БАН, обявен в ДВ бр.62/12.08.2011 за нуждите на секция „Публични политики и социални проблеми”  от проф.д.с.н. Валентина Златанова

Резюмета на някои публикации на доц. дсн Духомир Минев

Становище от доц. д-р Саша Владимирова Тодорова на научните трудове, представени по конкурс за избор на академична длъжност „професор” в Института за изучаване на обществата и знанието при БАН

Отговори на доц. д.с.н. Д. Минев по бележките на рецензентите проф. Кръстьо Петков, проф. Георги Найденов и доц. Божидар Ивков, и становищата, представени по конкурса за професор за нуждите на секция „Публични политики и социални промени”

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите