Търсене
Close this search box.

Конкурс за професор по социология – секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурс за: професор по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.

ДВ бр. 53/18.06.2013 г.

Рецензия от проф. Георги Фотев Георгиев относно научно-преподавателските постижения на доцент Румяна Иванова Стоилова, доктор на социологическите науки, участник в конкурс за професор по: 051101 научна специалност Социология, научно направление 3.1- Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Рецензия от проф. дсн  Галин  Петров  Горнев относно научно-преподавателските постижения на доцент Румяна Иванова Стоилова, доктор на социологическите науки, участник в конкурс за професор по: 051101 научна специалност Социология, научно направление 3.1- Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Рецензия от проф. дсн Майа Грекова относно научно-преподавателските постижения на доцент Румяна Иванова Стоилова, доктор на социологическите науки, участник в конкурс за професор по: 051101 научна специалност Социология, научно направление 3.1- Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. д-р Мартин Канушев относно научно-преподавателските постижения на доцент Румяна Иванова Стоилова, доктор на социологическите науки, участник в конкурс за професор по: 051101 научна специалност Социология, научно направление 3.1- Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от проф. дсн Пепка Бояджиева относно научно-преподавателските постижения на доцент Румяна Иванова Стоилова, доктор на социологическите науки, участник в конкурс за професор по: 051101 научна специалност Социология, научно направление 3.1- Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. д-р Петя Кабакчиева относно научно-преподавателските постижения на доцент Румяна Иванова Стоилова, доктор на социологическите науки, участник в конкурс за професор по: 051101 научна специалност Социология, научно направление 3.1- Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Становище от доц. д-р Светла Колева  относно научно-преподавателските постижения на доцент Румяна Иванова Стоилова, доктор на социологическите науки, участник в конкурс за професор по: 051101 научна специалност Социология, научно направление 3.1- Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Отговор на въпроси, съдържащи се в рецензии и становища
от доц. дсн Румяна Иванова Стоилова във връзка с участие в конкурс за „професор” по научна специалност „Социология” 051101 професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен от Институт за изследване на обществата и знанието, БАН  в „Държавен вестник”, бр. 53 от 18 юни 2013 г.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023