Търсене
Close this search box.

Конкурс за професор по специалност “Социология”-Център за емпирични социални изследвания

Конкурс за професор по специалност “Социология” за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания към Института за изследване на обществата и знанието на БАН

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по специалност „Социология“ за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания.

Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г.

Рецензия от чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов
за научните трудове на доцент Емилия Евгениева Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, представени по конкурса за заемане на академичната длъжност
„професор” по научната специалност Социология,професионално направление 3.1. – за нуждите на Центъра за емпирични изследвания на ИООЗ при БАН, обявен в Държавен вестник бр.
108 от 30.12.2014 г. и Протокол №1 ,т.9 от 26.02.2015 г. на Научния съвет на ИООЗ.

Рецензия от проф. дсн Светлана Съйкова за научните трудове на доцент Емилия Евгениева Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, представени по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по научната специалност Социология,професионално направление 3.1. – за нуждите на Центъра за емпирични изследвания на ИООЗ при БАН, обявен в Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г. и Протокол №1 ,т.9 от 26.02.2015 г. на Научния съвет на ИООЗ.

Рецензия от проф. дсн Янцислав Янакиев за научните трудове на доцент Емилия Евгениева Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, представени по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по научната специалност Социология,професионално направление 3.1. – за нуждите на Центъра за емпирични изследвания на ИООЗ при БАН, обявен в Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г. и Протокол №1 ,т.9 от 26.02.2015 г. на Научния съвет на ИООЗ.

Становище на проф. дсн Галин Горнев за научните трудове на доцент Емилия Евгениева Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, представени по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по научната специалност Социология,професионално направление 3.1. – за нуждите на Центъра за емпирични изследвания на ИООЗ при БАН, обявен в Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г. и Протокол №1 ,т.9 от 26.02.2015 г. на Научния съвет на ИООЗ.

Становище на проф. дсн Цветан Давидков за научните трудове на доцент Емилия Евгениева Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, представени по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по научната специалност Социология,професионално направление 3.1. – за нуждите на Центъра за емпирични изследвания на ИООЗ при БАН, обявен в Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г. и Протокол №1 ,т.9 от 26.02.2015 г. на Научния съвет на ИООЗ.

Становище на проф. дсн Валентина Златанова за научните трудове на доцент Емилия Евгениева Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, представени по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по научната специалност Социология,професионално направление 3.1. – за нуждите на Центъра за емпирични изследвания на ИООЗ при БАН, обявен в Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г. и Протокол №1 ,т.9 от 26.02.2015 г. на Научния съвет на ИООЗ.

Становище на доц. д-р Саша Тодорова за научните трудове на доцент Емилия Евгениева Ченгелова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, представени по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по научната специалност Социология,професионално направление 3.1. – за нуждите на Центъра за емпирични изследвания на ИООЗ при БАН, обявен в Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г. и Протокол №1 ,т.9 от 26.02.2015 г. на Научния съвет на ИООЗ.

Отговор на критичните бележки и въпроси на Научното жури на конкурса за заемане на академичната длъжност „Професор”
по специалност „Социология“ за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания към Института за изследване на обществата и знанието – БАН от доц. дсн Емилия Ченгелова – кандидат в конкурса

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите