Търсене
Close this search box.

Конкурс за професор по философия – секция „История на философските и научни идеи“

Конкурс за професор по философия – секция „История на философските и научни идеи“

Институтът за изследване на обществата и знанието обявява конкурс за заемането на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” на ИИОЗ при БАН със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Държавен вестник, бр. 3 от 10.01.2014 г.

Рецензия от проф. дфн дпн Петко Ганчев за научните трудове и научната дейност на доц. дфн Иванка Райнова, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” при ИИОЗ–БАН.

Рецензия от проф. дфн Желязко Стоянов за научните трудове и научната дейност на доц. дфн Иванка Райнова, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” при ИИОЗ–БАН.

Рецензия от доц. дфн Стефан Пенов за научните трудове и научната дейност на доц. дфн Иванка Райнова, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3 Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” при ИИОЗ–БАН.

Становище от проф. дфн Иванка Стъпова за научните трудове и научната дейност на доц. дфн Иванка Райнова, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” при ИИОЗ–БАН.

Становище от проф. д-р Христо Тодоров за научните трудове и научната дейност на доц. дфн Иванка Райнова, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” при ИИОЗ–БАН.

Становище от доц. д-р Татяна Батулева за научните трудове и научната дейност на доц. дфн Иванка Райнова, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” при ИИОЗ–БАН.

Становище от доц. д-р Златко Стоянов за научните трудове и научната дейност на доц. дфн Иванка Райнова, участник в конкурса за придобиване на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” при ИИОЗ–БАН.

Отговори от доц. дфн Иванка Райнова на въпросите и критичните бележки от рецензиите и становищата на научното жури за конкурса за придобиване на академичната длъжност „професор” по философия, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научни идеи” при ИИОЗ–БАН.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ