Търсене
Close this search box.

Конкурс за професор – секция „Антропологически изследвания“

Конкурс за професор за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ Обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08. 2011 г. по шифър 05.01.13 /философия на културата, политиката, правото и икономиката/

 Резюмета на представените трудове от доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова, секция “Антропологически изследвания” на ИИОЗ за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08. 2011 г. по шифър 05.01.13 /философия на културата, политиката, правото и икономиката/ философска антропология, за нуждите на секция “Антропологически изследвания”.

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн Пламен Макариев по конкурса за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 Философска антропология, с единствен кандидат доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова

Рецензия от Владимир Градев за заемане на академичната длъжност „професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 Философска антропология, за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ на ИИОЗ, БАН

 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д.ф.н. Иван Кацарски за трудовете на доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по философска антропология за нуждите на секция „Антропологически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието към БАН, обявен в Държавен вестник, бр. 62 от 12 август 2011 г.

 Становище от проф., д.ф.н. Иванка Стъпова, ИИОЗ за научната дейност на доц. д.ф.н. НОНКА БОГОМИЛОВА ТОДОРОВА, участник в конкурса за академичната длъжност „професор”, по шифър 05.01.13 – Философска антропология за нуждите на секция „Антропологически изследвания” на ИИОЗ.

 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Антоанета Николова, член на научното жури относно научните трудове на доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова,участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 философска антропология, за нуждите на секция “Антропологически изследвания”

 С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лазар Копринаров, преподавател във Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград по конкурса за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 „философска антропология”, за нуждите на секция “Антропологически изследвания” в ИИОЗ-БАН

 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р В. Личев, зав. секция „Антропологически изследвания” в ИИОЗ – БАН,по конкурса за академичната длъжност “професор”, шифър 05.01.13, публикуван в бр. 62/ 2011 г. на Държавен вестник

 Отговор на Доц. д.ф.н. Нонка Богомилова на бележките на рецензентите проф. д.ф.н. Владимир Градев, проф. д.ф.н. Иван Кацарски, проф. д.ф.н. Пламен Макариев и на становищата, представени по конкурса за академична длъжност “професор” за нуждите на секция “Антропологически изследвания”

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите