Търсене
Close this search box.

Конкурс за професор – секция „Антропологически изследвания“

Конкурс за професор за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ Обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08. 2011 г. по шифър 05.01.13 /философия на културата, политиката, правото и икономиката/

 Резюмета на представените трудове от доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова, секция “Антропологически изследвания” на ИИОЗ за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08. 2011 г. по шифър 05.01.13 /философия на културата, политиката, правото и икономиката/ философска антропология, за нуждите на секция “Антропологически изследвания”.

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн Пламен Макариев по конкурса за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 Философска антропология, с единствен кандидат доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова

Рецензия от Владимир Градев за заемане на академичната длъжност „професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 Философска антропология, за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ на ИИОЗ, БАН

 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д.ф.н. Иван Кацарски за трудовете на доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по философска антропология за нуждите на секция „Антропологически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието към БАН, обявен в Държавен вестник, бр. 62 от 12 август 2011 г.

 Становище от проф., д.ф.н. Иванка Стъпова, ИИОЗ за научната дейност на доц. д.ф.н. НОНКА БОГОМИЛОВА ТОДОРОВА, участник в конкурса за академичната длъжност „професор”, по шифър 05.01.13 – Философска антропология за нуждите на секция „Антропологически изследвания” на ИИОЗ.

 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Антоанета Николова, член на научното жури относно научните трудове на доц. д.ф.н. Нонка Богомилова Тодорова,участник в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 философска антропология, за нуждите на секция “Антропологически изследвания”

 С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лазар Копринаров, преподавател във Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград по конкурса за заемане на академичната длъжност “професор”, обявен в бр. 62 на Държавен вестник от 12.08.2011 г. по шифър 05.01.13 „философска антропология”, за нуждите на секция “Антропологически изследвания” в ИИОЗ-БАН

 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р В. Личев, зав. секция „Антропологически изследвания” в ИИОЗ – БАН,по конкурса за академичната длъжност “професор”, шифър 05.01.13, публикуван в бр. 62/ 2011 г. на Държавен вестник

 Отговор на Доц. д.ф.н. Нонка Богомилова на бележките на рецензентите проф. д.ф.н. Владимир Градев, проф. д.ф.н. Иван Кацарски, проф. д.ф.н. Пламен Макариев и на становищата, представени по конкурса за академична длъжност “професор” за нуждите на секция “Антропологически изследвания”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ