Търсене
Close this search box.

Конференция „Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще“

ПРОГРАМА

на годишната конференция

на тема:

„Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще”

Посвещава се на 75 годишнината на проф.дсн Минчо Драганов

5 юни 2012г. (вторник)

Първо сутрешно заседание

Водещ : проф.дсн. Таня Неделчева

9:00- 11:00

 9.00 –  9.10 Откриване
 9.10 –  9.30 Встъпителни думи на съорганизаторите
 9.30 –  9.40 Проф.дсн Таня Неделчева, ИИОЗ –  Проф. Минчо Драганов и новият прочит на душевността на българския селянин.
  9.40 – 10.00  Представяне на книгата Животът на село и образованието
10.00 – 10.15 Ваня Боюклиева, зам.-председател на ЦКС  Приносът на потребителните кооперации за съхраняване на българското село.
10.15 – 10.30 Проф. д-р Атанас Ганев  Целесъобразност от обединение на потребителните и земеделските кооперации и техните съюзи
10.30 – 10.40 Доц. д-р Николай Живков,  СА „Д.А.Ценов“ – Свищов  Държавната политика и кооперативният сектор.
10.40 – 10.50 

 

10.50 – 11.10

11.10 – 11.30

 

Проф.дикн Пенка Найденова и доц. д-р Геновева Михова  Кооперативната форма като защита на бедното селско население в пазарни условия.Дискусия по докладите

Кафе пауза

Второ сутрешно заседание

Водещ : доц.д-р Мария Стоянова

11:30 – 12:40

11.30 –11.40 Проф. Йорде Якимовски и Борис Анакиев, И-т за социологически и правно-политически изследвания към Университет „Св. Кирил и Методий” – Скопие –   Zoshtokooperativite se znachajni za Makedonija.
11.40 –11.50 Доц. д-р Тихомир  Пелов,  Обусловеност на силните кооперативни движения в страните с най-висок жизнен стандарт.
11.50 –12.00 Мирослав Тодоров   Поуки от кооперативното дело в англоезичния свят.
12.00 –12.10 Доц. д-р Ирена Бокова, НБУ   Горските кооперации в Родопите   от историческото наследство към съвременнотосъстояние.
12.10 –12.20 Доц. д-р Божидар Ивков, ИИОЗ  Кооперациите на инвалиди в България. История, развитие и политики. Социологически аспекти.
12.20 –12.50 Дискусия по докладите
12.50 –14.00 Обедна почивка

 Първо следобедно заседание

Водещ: доц.д-р Максим Молхов

14:00 – 16:00

14.00 – 14.10 Гл.ас.д-р Цочо Златков, ИИОЗ  Българските селскостопански кооперации: мрачно настояще и неясно бъдеще.
14.10 – 14.20 Доц. д-р Минка Чопева, Институт за аграрна икономика   Равнище на участие на членовете на някои земеделски производствени кооперации в дейността им.
14.20 – 14.30 Доц.д-р Нона Маламова –  Създаване на организации на производители в земеделието – стимули и бариери.
14.30 – 14.40 

14.40 – 14.50

Гл. ас. д-р Камелия Петкова, ИИОЗ  Селската земеделска кооперация    реалност и перспектива (на примера на ЗКПУ „Земя“- с. Петково).Доц. д-р Вихър Мицов, Институт по аграрна икономика  Селскостопанската кооперация като форма за комасацията на земята.
14.50 – 15.00 Георги Бойков, докторант,  ЮЗУ „Неофит Рилски“  Алтернативи на едрата собственост при неоаграризма.
15.00  15.30  Дискусия по докладите
15.30 – 15.40  Кафе пауза

 Второ следобедно заседание

Водещ:  доц. д-р Мариана Драганова

15:40 – 19:00

15.40 –15.50 Доц.д-р Максим Мизов   Кооперацията   особен хронотопос на социални енергии.
15.50 – 16.00 Проф. дсн Цветан Давидков, Десислава Йорданова и Ирена Младенова   Oсобености на кооперацията  kато търговско дружество (емпирични експликации).
16.00 – 16.10 Проф. дсн Валентина Миленкова, ЮЗУ „Неофит Рилски” Българската кооперация: аспекти и социализационни влияния.
16.10 – 16.20 Гл.ас. д-р Боян Ерменов, ИИОЗ    Кризата  нови стимули за възраждане на кооперациите.
16.20 – 16.30 Ас. Дoнa Пикард, ИИОЗ  Кооперативното движение в българските села като проявление на специфичния им социален капитал.
16.30 – 16.40 Гл. ас. д-р Красимира Трендафилова, ИИОЗ    Селската кооперация в България    оцеляване по време на криза.
16.40 – 16.50 Гл.ас.д-р Динко Минчев, ИИОЗ – Проф. Иван Иванов и кооперативното движение в България.
16.50 – 17.0017.00 – 17.10 Проф. д-р Мария Шишманова и Доц. д-р Розина Попова, ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград  –  Щрихи за ревитализация на кооперациите.Проф.дсн Веска Кожухарова-Живкова – Какво става с българските трдиции в кооперативизма?
17.10 – 17.20 Гл.ас.д-р Галина Колева, ИИОЗ –  Кооперациите: за какво помагат и какво им помага.
17.20  18.00

Дискусия по докладите 18.00 – 19.00

Обобщаваща дискусия на чаша вино