Търсене
Close this search box.

Лекция на тема „The dynamics of antagonistic relationships among Polish labour migrants in the UK after 2004 EU enlargement“

НА 22 МАРТ (ВТОРНИК) ОТ 13.00 Ч. В ЗАЛАТА НА ИИОЗ НА УЛ. СЕРДИКА № 4,

в рамките на семинар на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” и на международен проект с Полската академия на науките, Институт по философия и социология д-р Рафал Смочински ще изнесе лекция на тема „The dynamics of antagonistic relationships among Polish labour migrants in the UK after 2004 EU enlargement“

Д-р Рафал Смочински е главен асистент в Института по философия и социология на Полската академия на науките. Д-р Смочински е участвал в проекти и изследвания, финансирани от различни международни и чуждестранни институции, най-важните сред които: the University of Sheffield, London School of Economics, University of Portland, University of Linkoping, University of Vienna and University of Victoria. В момента той е ангажиран в проекта RVACERN, финансиран по Европейската рамкова програма.  Изследователските му интереси са в областта главно на социална теория и на изследвания на социалния контрол.

В лекцията, която ще изнесе, д-р Рафал Смочински се стреми да разшири разбирането за отношенията между полските трудови мигранти във Великобритания като изследва проблема през призмата на разбирането за хабитуса на полската интелигенция.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СЕМИНАРА С ВАШИТЕ ВЪПРОСИ И ИЗКАЗВАНИЯ!

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване