Търсене
Close this search box.
BNSF_logo_high_q

Личностни и институционални стратегии за превенция и управление на рискове: специфики и детерминанти

Проектът  се  финансира  от  Фонд  „Научни  изследвания“  по  Договор  КП-06-Н55/9  от  16.11.2021г.

Актуалността и значимостта на темата на проекта се определя от факта, че в предстоящите десетилетия се очакват промени в световен, регионален и национален мащаб, които биха могли да доведат до нарастване на  честотата и мащаба на кризи и бедствия от различен характер – климатични промени и различни природни катаклизми; икономически и банкови кризи, водещи до рецесия, безработица и обедняване; социални и политически кризи в страни от третия свят и нови вълни на имигранти към Европа, вкл. и България; намаляване и изчерпване на природни ресурси, водещо до икономически кризи; епидемии и пандемии от хуманни и ветеринарни зарази и пр.

Настоящото изследване е едновременно и фундаментално, и фундаментално насочено. То цели да обогати и разшири теоретичното познание, в това число и с конкретизация по отношение на българския икономически и социокултурен контекст; да установи, анализира и обясни съществуващи връзки и зависимости между социалните факти и  процеси,  проявлението  им в конкретните икономически  и  социокултурни  условия  в българското  общество,  респективно  –  как  се  променя  действието  на  универсалните  и устойчиви детерминанти в конкретни социални условия. Освен това изследването има и своята приложна насоченост и резултатите от него ще могат да се използват при вземане и реализация на управленски решения.

Многообразието на рисковете и спецификата на институционалните стратегии предполага интердисциплинарен подход при изследването. По този начин ще се използва теоретико-концептуалния и методологически апарат на няколко науки. С оглед на това в колектива са включени социолози с различна дисциплинарна специализация, които да са компетентни в областта на изследване на различни социални феномени, които имат характер на рискове. Включен е и специалист по аграрна икономика, който е компетентен в областта на аграрното производство, управлението му, нагласите и практиките на производителите и пр. Привлеченият юрист ще има ключова роля при разработването на анализа на нормативната база и институционалните политики за изграждане на стратегии за управление на рискове от страна на държавните институции и други надиндивидуални субекти.

Целта на предлаганото интердисциплинарно изследване е като се идентифицират, систематизират и анализират индивидуалните и институционални стратегии за превенция и управление на рискове на макро, мезо и микро равнище, да се изведе тяхната специфика, да се установи и обясни детерминираността им в конкретен социален контекст, да се оцени потенциалната им резултатност и на тази база да се формулират предложения за стимулиране на ефективни практики.

Основните задачи са:

 1. Да се разработи методика за анализ на стратегиите на държавни институции, икономически субекти и индивиди;
 2. Да се установят разпространените личностни и институционални стратегии и реални практики по отношение на избраните рискове, които да се систематизират и анализират съдържателно;
 3. Да се установят, анализират и обяснят съществуващите зависимости между изработваните и прилагани  стратегии  и  икономически,  институционално-нормативен и социокултурен контекст;
 4. Да се определят нагласите за действия за превенция, защита и преодоляване на следствията и техните зависимости и те да се анализират в социокултурен контекст;
 5. На базата на анализа да се очертаят стратегии, които да съчетават оптимално съответствие на нагласи и възможности на социалните субекти, от една страна, и ефективност, от друга.

Дизайнът на изследването включва анализ на научна литература, анализ на релевантно законодателство и подзаконови нормативни актове, анализ на административни документи, вторичен анализ на релевантни данни от предишни български и чуждестранни изследвания, анализ на статистическа информация, теренни изследвания – национално представително ЕСИ, изследване сред селскостопански производители, дълбочинни интервюта с представители на групи, при които поради техни характеристики, локация или характер на извършвани дейности, има по-голяма вероятност за настъпване на определени рискове.

Съчетаването на количествени и качествени методи при теренните изследвания ще позволи от една страна да се конструира представителна картина, а от друга, да се постигне навлизане в дълбочина, обхващане на детайли, достигане до мотивация, както и преценка за достоверността на даваните отговори.

В обобщен вид в съдържателен план очакваните собствено научни резултати са:

 • Установяване, анализ и систематизиране на личностни и институционални стратегии за управление на различен тип рискове;
 • Изработване на концепция и методика за изследване и анализ на стратегиите за превенция и управление на рискове, като те ще се позиционират в по-широк социо-културен контекст „субекти-среда-институции” и това ще гарантира обхващане и разкриване на сложните им взаимовръзки в различни направления и на различни равнища;
 • Установяване, систематизиране и обяснение на детерминационните им зависимости от различен тип фактори на микро, мезо и макро равнище.
 • Изготвяне на препоръки към държавни органи.

Изследователски екип:

Ръководител Проф. д.с.н. Анна Мантарова – ИФС на БАН Участници: Доц. д-р Люба Динкова Спасова – ИФС на БАН

Гл. ас. д-р Ана Пепова Попова – ИФС на БАН

Проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска – ИАИ при СА Доц. д-р Тони Атанасов Димов – ИДП на БАН

Гл. ас. д-р Рада Стефанова Смедовска-Тонева – ИФС на БАН Докторант Даниела Йорданова Василева – ИФС на БАН

Докторант Биляна Иванова Иванова – Наумова – ИФС на БАН

 

PERSONAL AND INSTITUTIONAL STRATEGIES FOR PREVENTION AND MANAGEMENT OF RISKS: SPECIFICS AND DETERMINANTS

The project is funded by National Science Fund under contract КП-06-Н55/9.

The relevance and significance of the topic is determined by the fact that in the coming decades changes are expected on a global, regional and national scale, which are to lead to an increase in the frequency and scale of crises and disasters of different nature: climate change and various natural disasters; economic and banking crises leading to recession, unemployment and impoverishment; social and political crises in third world countries and new waves of immigrants to Europe, incl. to Bulgaria; the reduction and depletion of natural resources, leading to economic crises; epidemics and pandemics of human and veterinary infections, etc.

The research is both fundamental and fundamentally focused. It aims to enrich and expand theoretical knowledge, including concretization in relation to the Bulgarian economic and socio- cultural context; to establish, analyse and explain the existing connections and dependencies between social facts and processes, their manifestation in the specific economic and sociocultural conditions in Bulgarian society, respectively – how the action of universal and sustainable determinants in specific social conditions changes. In addition, the research has its practical applicability and its results can be used in making and implementing governmental decisions.

The diversity of risks and the specifics of the institutional strategies presuppose an interdisciplinary approach to the research. In this way the theoretical-conceptual and methodological apparatus of several sciences will be used. In view of this, the team includes sociologists with different disciplinary specializations, which are competent in the field of research of various social phenomena that have the nature of risks. Also a specialist in agricultural economics is included, who is competent in the field of agricultural production, its management, attitudes and practices of producers, etc. The involved lawyer will have a key role in developing the analysis of the regulatory framework and institutional policies for building risk management strategies by state institutions and other supra-individual entities.

The aim of the proposed interdisciplinary research is to identify, systematize and analyze individual and institutional strategies for prevention and management of risks at macro, meso and micro levels, to analyze their specificity, to identify and explain the factors that influence them in a specific social context, to assess their potential effectiveness and on this basis to formulate proposals to stimulate effective practices.

The main tasks are:

 1. To develop a methodology for analysis of the strategies of state institutions, economic entities and individuals;
 2. To identify the widespread personal and institutional strategies and real practices regarding the selected risks, which should be systematized and analyzed in terms of content;
 3. To identify, analyze and explain the existing dependencies between the developed and implemented strategies and economic, institutional-normative and socio-cultural context;
 4. To determine the attitudes for actions for prevention, protection and overcoming of the consequences and their dependencies and to analyze them in a socio-cultural context;
 5. Based on the analysis to outline strategies that combine in the best possible way the attitudes and capabilities of social actors, on the one hand, and efficiency, on the other.

The design of the study includes analysis of scientific literature, analysis of relevant legislation and regulations, analysis of administrative documents, secondary analysis of relevant data from previous Bulgarian and foreign surveys, analysis of statistical information, field surveys: nationally representative survey, survey among agricultural producers, in-depth interviews with representatives of risk-groups in which due to their characteristics, location or nature of activities performed, there is a greater likelihood of certain risks).

The combination of quantitative and qualitative methods in the field researches will allow on the one hand to construct a representative picture, and on the other hand to achieve in-depth entering and coverage of details, reaching motivation, and judgement of the reliability of the answers.

In summary, in terms of content, the expected actual scientific results are:

 • – Establishment, analysis and systematization of personal and institutional strategies for managing different types of risks;
 • – Development of a concept and methodology for research and analysis of strategies for prevention and risk management, as they will be positioned in a broader socio-cultural context „subjects- environment-institutions“ and this will ensure coverage and disclosure of their complex relationships in different directions and at different levels;
 • – Establishment, systematization and explanation of their determination dependences on different types of factors at micro, meso and macro level.

 

Research team:

Team leader Prof. DSc Anna Ivanova Mantarova – Institute of Philosophy and Sociology at BAS Participants: Assoc. Prof. Dr. Lyuba Dinkova Spasova – Institute of Philosophy and Sociology at BAS

Prof. Dr. Plamena Georgieva Yovchevska – Institute of Agricultural Ecomomy

Assoc. Prof. Dr. Toni Atanasov Dimov – Institute for the State and Law

Sen.  Assistant  Professor  Dr.  Ana Pepova  Popova  –  Institute of Philosophy and Sociology at BAS

Sen.  Assistant  Professor  Dr.  Rada  Stefanova  Smedovska-Toneva  –  Institute  of Philosophy and Sociology at BAS

Doctoral student Daniela Yordanova Vasileva – Institute of Philosophy and Sociology at BAS

Doctoral student Biliana Ivanova Ivanova – Naoumova – Institute of Philosophy and Sociology at BAS

„Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“.

Проектът проучва социалните и културните измерения на минералната вода и термалното наследство като ресурс, подложен на процес на комодификация в България и Франция. Срок за изпълнение 12.2021-04.2024