Философия на науката

Секция Логика и философия на науката е приемник на секция Логически системи и модели и секция Философия на науката.

Интересите на членовете на секцията в областта на логиката са ориентирани към изследвания, детерминирани от бързото развитие на некласическите логики като параконсистентните, релевантните и конексивните логики, многозначните и размитите логики, немонотонните системи, семантиките на възможните и невъзможните светове, теориите на неопределеността, както и техните приложения в епистемологията, онтологията, лингвистиката и компютърните науки. Изследователският интерес е насочен също към сцецификациите на логическото следване в различни логически теории, теориите на аргументацията, логическите парадокси, както и към проблеми от история на логиката и др.

Водещите теми и проблеми в областта на философия на науката са обща философия на науката, философия на физиката, философия на медицината, философия на математиката, проблеми на научното познание, динамиката на научните теории, философия на пространството и времето, логически подходи към общия изкуствен интелект и други. Секцията е водещото научно звено в България по проблемите на обща философия на науката.

Учените от звеното притежават подготовка на най-високо професионално ниво, многократно признато в международната научна общност, както по линия на образованието, така и по линия на специализации, публикации, участия на високи международни форуми и ръководство и партниране по национални и международни проекти.

Членовете на звеното имат натрупан опит не само в изследователската, но и в преподавателската дейност.

Секцията предлага докторантски степени, признати практически навсякъде по света, където докторантите и кандидат-докторантите получават Европейско ниво на обучение.

Учените от звеното са непрекъснато ангажирани в множество обществени и държавни инициативи, свързани основно с проблемите на научното познание.

 

Членовете на секцията имат редица публикации, част от които в престижни международни издания, както и добри контакти с водещи университети и академии като Оксфордския университет, университета в Питсбърг, университета в Риека, ЦЕУ, Полската академия на науките, Чешката академия на науките и др.

Секцията  издаде първия по рода си в България „Ен­цик­ло­пе­ди­чен реч­ник по ло­ги­ка и семантика” (изд. „Звезди“, 2012г.), който продължава да допълва и обновява.

През 2019г. е издаден и сборник със заглавие “Некласическа наука и некласически логики. Философско методологически анализи и оценки” (изд. “Парадигма”, 2019г.). Сборникът съдържа резултатите, постигнати в първия етап на проект със същото име.

Секцията ежегодно организира конференция „Логически модели“, която в повечето случаи е международна или с международно участие.

Настоящи проекти на секция Логика и философия на науката:

  • Тригодишен проект с Института по философия към Чешката академия на науките на тема: „Некласически логически системи и техните приложения“ (2017-2019 вкл.) с ръководител от българска страна – доц. д-р Доротея Ангелова
  • Тригодишен проект с Института по философия и социология към Полската академия на науките на тема: „Логически модели, анализи и обяснение в познанието” (2018-2020 вкл.) с ръководител от българска страна – доц. д-р Доротея Ангелова
  • Тригодишен проект (2018-2020 вкл.) на тема “Некласическа наука и некласически логики. Философско-методологически анализи и оценки” към Фонд Научни изследвания с ръководител чл. – кор. Ангел Стефанов.
  • Проект “Съвременни дебати във философия на науката, II” (2019-2022) – ръководител чл.-кор. проф. Ангел Стефанов
  • Тригодишен проект (2018-2020 вкл.) на тема Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането ѝ в световната култура“ към Фонд Научни изследвания с ръководител проф. дфн Мартин Табаков

Състав

 Проф. дфн. Ангел Стефанов

angstefanov@abv.bg

Доц. дфн Васил Пенчев
vasildinev@gmail.com

Доц. д-р Борис Грозданов
grozdanoff@gmail.com

Доц. д-р Юлия Васева
julvadi@gmail.com

Димитър Попов – редовен докторант
dimiturpopov1990@gmail.com

Виолета Колева– секретар
V_Koleva@abv.bg