Търсене
Close this search box.

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“ ще се проведе на 01.12.2017 г. от 09:00 в зала „Перла“ в хотел Даунтаун. http://hotel-downtown.net/en/. Организатор е Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, в партньорство с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София. Ежегодната конференция има за цел да очертае приноса на социалните науки при решаването на важни обществени проблеми.

Форумът представя актуални академични изследвания върху състоянието на средната класа, традицията за дарителството в образованието днес, развитието на градското земеделие и въвеждането на нов модел на управление, позволяващ по-добро съответствие между висшето образование и пазара на труда. Анализира основните постижения на България в продължение на десет години след присъединяването към Европейския съюз и разглежда широк кръг въпроси, които засягат ценностите на демократичния ред в съвременното българско общество, структурите на обществения живот и институциите на прехода. Участници и лектори в дискусията са учени, експерти от Германия, Македония, България, депутати, представители на гражданското общество, бизнеса и журналисти.

Сред темите на конференцията са достъпът до важна за обществото информация, както и все още липсващата култура на прозрачност в администрацията; институционалните и законодателните реформи, които в изпълнение на европейските препоръки са необходими, но не и достатъчни за постигането на демократичните стандарти за независимост и отчетност на институциите; разделението между бедни, богати и средна класа в страната и доколко то е пречка за развитието на съвременното българско общество и неговият просперитет.

Като изграждащи невидимата, но незаменима ос на всяко общество, без която то е изправено пред риск от дезинтеграция, ще бъдат разгледани културите на дарителството, доверието и солидарността, а актуално изследване на градското земеделие в България ще го представи като фактор за формиране на нови ценности и стимули за по-качествен и здравословен начин на живот на градските общности. Едно от основните социални предизвикателства – изтичането на мозъци, поради по-голямата академична и икономическа привлекателност на западноевропейските страни, е основа на проучване, което цели да подобри институционалния капацитет за увеличаване на съответствието на висшето образование спрямо нуждите и изискванията на пазара на труда с оглед запазването на повече млади таланти, които да останат да учат и работят в страните от Дунавския регион.

Програма

За допълнителна информация и записване – тел: 0888026424, e-mail:

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване