МЕЖДУНАРОДНИ

Проект: „Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“Проектът, по конкурс на Фонд „Научни изследвания“ и по договор КП-06-Рила/9,  е финасиран в рамките на Програма “Юбер Кюриен” (PHC-Rila) за българо-френско партньорство (МОН-ФНИ за България и Министерството на европейските и външните работи (МАЕЕ), и Министерството на висшето образование, научните изследвания и иновациите (MESRI) за Франция). Срок за изпълнение 12.2021-21.2023.

Проект TALENT Erasmus+ (декември 2018 г. – ноември 2022 г.) е да създаде двугодишна магистърска програма по управление на човешките ресурси (УЧР) в шест университета в Централна Азия. От страна на ИФС-БАС в проекта участват доц. д-р Румяна Желева и доц. д-р Албена Накова. Повече за проекта може да се прочете на Интернет страницата му: http://hrmincentralasia.eu/.

Проектът „Европейската външна политика пред нови предизвикателства и перспективи – погледът на младите хора в България“ („European foreign policy facing new challenges and perspectives – the view of young people in Bulgaria“) е финансиран по договор № КП-06-КОСТ/3 от 2020 г. от средствата за национална подкрепа по Програма COST на Европейския съюз.

Проект I SKILL – INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL DIALOGUE TO KICK-IN INCLUSIVE ADULT LEARNING/ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ, финансиран от EUROPEAN COMMISSION DG Employment, Social Affairs and Inclusion, договор No. VS/2021/0208

Проект MILIEU Women, Disability Inclusion: Scientific Excellence in Bulgaria/Жени, увреждания и включване: Научна експертност в България е финансиран по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, съгласно финансово споразумение № 952369. Проектът се координира от Института по философия и социология при БАН и се изпълнява в периода 2021-2023.

Проект COCOREADO: Подобряване позицията на фермерите в хранителните вериги за доставка, чрез свързване на производители и потребители и посредством обучения на посланици се финансира от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 101000573. Разработен е по покана H2020-RUR-2020-1, във връзка с тематична област RUR-05-2020 (Свързване на производители и потребители в иновативни хранителни вериги за доставки). Проектът се координира от Католически университет Лювен (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN – KU Leuven) и се изпълнява в периода януари 2021- юли 2024.

 

BEYOND 4.0 Industrie 4.0 and Digital Disruption/Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 8222296. Изпълнява се в срока 2019-2022 г.

 

Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of health, ageing and retirement in Europe – SHARE “50+ in Europe”), координиран от Института Макс Планк за социално право и соцална политика към центъра за икономика на застаряването в Мюнхен, Германия (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging).