Търсене
Close this search box.

Межуднароден ден на Философията

Мислителят на Роден

Световният ден на философията е въведен точно преди 15 години – през 2002 г. – от UNESCO със следните цели:

  1. да обновява националните, регионалните, субрегионалните и интернационалните ангажименти към философията;
  2. да насърчава философския анализ, изследване и изучаване на съществени съвременни въпроси, така че да може да отговори по-ефективно на предизвикателствата, с които се сблъсква човечеството днес;
  3. да издига общественото осъзнаване на важността на философията и нейното критично използване при избора, възникващ за много общества, от последствията от глобализацията или навлизането в по-модерна епоха;
  4. да оценява състоянието на философията, преподавана по света, със специален акцент върху нееднаквия достъп;
  5. да подчертава значението на универсализацията на философията, преподавана за бъдещите поколения.

 

Световният ден на философията се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Тази година това е 16 ноември. С това честване се подчертава трайната ценност на философията за развитието на човешката мисъл, за всяка една култура и за всеки индивид.

 

Честит празник, скъпи колеги!

Нека да вършим нашата работа на висотата на очакванията от нас като философи!

 

От Ръководството на ИИОЗ

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване