Търсене
Close this search box.
BNSF_logo_high_q

Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи

„Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи“ е интердисциплинарен проект на ИФС, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06-Н45/5 от 30.11.2020 г. с три годишен срок за изпълнение.

Целта на проекта е да се изследва ролята на местните празници за активизиране, ревитализиране и солидаризиране на локалните общности, както и да се изучат механизмите и средствата, чрез които те изграждат локалната идентичност и действат като мобилизационен ресурс на общността за преодоляване на кризи.

За постигането на тази цел проектът включва използването на методите на включеното наблюдение, фокус груповата дискусия и дълбочинното интервю с представители   на   държавни   и   общински   институции,   организатори   на   местни празници, НПО; представители на медиите, с китайски доброволци от Институт Конфуций,  с  цел  изследване  на  техния  потенциал  за  активизиране  на  локалната общност за справяне с кризи от различен характер. Предвижда се също така и провеждането на национално представително емпирично социологическо изследване сред 800 лица на 16 и повече навършени години. Неговата цел е набиране на социологическа информация,  нужна за верифициране на предварително  заложените хипотези, упоменати в проектното предложение.

Настоящият проект е насочен към генериране на качествено ново знание и предвижда широк комплекс от дейности за разпространението на това знание. В този смисъл той има значима теоретична и практическа стойност от гледна точка на своя обхват и дълбочина. Той е иновативен и актуален както в национален, така и в по- широк регионален и международен план. Проектът ще осигури ценна информация и ново знание, получено от проведените количествени и качествени изследвания, които ще могат да се използват многократно за различни изследователски и управленски цели.

Научен колектив

Проф. д.с.н. Мая Бедрос Келиян – ръководител;

Гл. ас. д-р Камелия Петкова;

Гл. ас. д-р Светлана Христова;

Ас. д-р Чавдар Маринов;

Ас. д-р Георги Медаров;

Доц. д-р Стефан Видев – социолог от Аграрния Университет в Пловдив;

Гл. ас. д-р Евелина Хайн – специалист по китайски език, култура и фолклор от СУ „Св. Климент Охридски”.

„Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“.

Проектът проучва социалните и културните измерения на минералната вода и термалното наследство като ресурс, подложен на процес на комодификация в България и Франция. Срок за изпълнение 12.2021-04.2024