Търсене
Close this search box.

Младежи дискутираха теми, свързани с промените на пазара на труда и последствията от тях върху младите хора

14874887_10211047551085160_1471841629_nБългарски младежки форум участва, като представител на Института за изследване на обществата и знанието в тридневна конференция (16-18 октомври), посветена на социалните права на хората във времена на криза. На форума в хотел Хилтън в София се дискутираха теми, свързани с промените в пазара на труда и последствията от тях върху младите хора. В първия ден лекции изнесоха преподаватели по икономика, представители на синдикатите и съветници на евродепутати. Проведоха се уъркшопи, свързани с икономическите трансформации в Европа, на които участниците предлагаха възможности за по-голяма социална защита на младите хора – участници в пазара на труда. През втория ден лекторите и участниците анализираха възможностите за интеграция и социално включване на бежанците, както и достъпа им до услуги като образование и здравеопазване. Конференцията бе много актуална, а дискусията между млади хора от различни НПО с евродепутати и представители на различни европейски институции, бе важен принос към активно гражданско участие на младите хора.

14805375_10211047553205213_1220779511_n14805591_10211047551965182_1573065321_n

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване