Търсене
Close this search box.

НАГРАДИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ от Института за изследване на обществата и знанието

На 2.10.2019 г. в залата на Националния археологически музеи при НАИМ-БАН се състоя тържествено връчване на наградите на ръководителите на най-успешните проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН. Общо бяха отличени 41 проекта във всички научни направления на Академията. В направление „Човек и общество“ бяха наградени 3 проекта – и трите ръководени от млади учени от Института за изследване на обществата и знанието. Това са гл. ас. д-р Петя Илиева-Тричкова с проект „Социални неравенства в образованието, човешки капитал и възможности за индивидуално развитие“; гл. ас. д-р Венета Кръстева с проект „Младежка заетост и трудова несигурност в България“; и гл. ас. д-р Силвия Борисова с проект „Естетика на тишината и мълчанието“.

Да им е честито! Да им пожелаем нови успехи в по-нататъшната работа. Поздравления заслужава и самият Институт с този съществен успех. Ето и снимки, представящи техните проекти и самото награждаване.

  

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване