Търсене
Close this search box.

Най-новата монография на проф. Мая Келиян вече е достъпна онлайн

Най-новата монография на английски език на проф. Мая Келиян на тема „Middle Classes Lifestyle in Postmodern Society: Taiwan, China, Japan and Bulgaria in Comparative Perspective“ вече е достъпна онлайн в интернет платформата ОМДА.

Тя е съпоставително изследване на стиловете на живот на средните слоеве в Тайван, Китай, Япония и България и се основава на стратификационния подход. Резултат е от едногодишната ми изследователска работа в Тайван през 2014 г., както и на изучаването на Китай (от 2006 година насам) и на Япония (от 1994 г. досега).

Научни рецензенти на книгата са проф. Валентина Златанова и проф. Анна Мантарова.

Книгата е достъпна на интернет адрес:

http://www.omda.bg/…/Keliyan_Taiwan,_China,_Japan,_Bulgaria…

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване