Направления

Направление ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ

Секции:

Онтология, епистемология, философия на науката

Логически системи и модели

История на философските и научните идеи

Знание и реалност: модели, методологии и евристики

Направление НЕРАВЕНСТВА И СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

Секции:

Социални теории, стратегии и прогнози

Публични политики и социални промени

Социален контрол, отклонения и конфликти

Общество на знанието: наука, образование и иновации

Направление СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ И СВЕТОГЛЕД

Секции:

Религия, вярвания и всекидневен живот

Култура, естетика, ценности

Етически изследвания

Антропологически изследвания

Общности и идентичности

ЦЕНТЪР ЗА ЕМПИРИЧНИ СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ