Търсене
Close this search box.

Научна конференция на тема „Благосъстояние и социално включване (с фокус върху Югоизточна Европа)“

На 5 октомври 2018 г., за шеста поредна година Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, в сътрудничество с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София, провежда научна конференция на тема „Благосъстояние и социално включване (с фокус върху Югоизточна Европа)“. В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от актуални изследвания на Института, както и на други академични институции от страната и чужбина. Като лектори и участници в дискусиите са поканени учени и експерти от Германия, Македония и България.

Международната конференция представя актуални изследвания, разглеждащи взаимовръзката между благосъстояние и социално включване, преминаването от политики на ограничения, наложени от финансовата криза 2008-2012, към политики на социални инвестиции и развитие на уменията и квалификацията на представители на уязвими групи в обществото. Ще бъде поставен акцент върху проблеми, специфични за региона на Югоизточна Европа, където реформите в социалната сфера и капацитетът им да  удържат баланса между икономическа и финансова стабилност и защитата на уязвимите групи, е основно предизвикателство.

В настоящия момент европейските граждани не са еднакво защитени от задълбочаващите се неравенства, затова не е случайно, че Европейската стратегия 2020 си поставя за цел хармонизирането на системите за социална протекция и увеличаване на  социалните инвестиции. Тъй като са налице обезпокояващи вариации в системите за социална защита в различните държави-членки на ЕС, по време на конференцията ще бъде поставен въпросът за бъдещето им, като бъдат обсъдени различни концептуални модели и практики. Резултатите от проучванията и дискусията ще дадат насоки за политиките на социална закрила, на базата на нужните политически и общностни усилия в подпомагането на индивидите, социалните групи и домакинствата. Тематичните панели ще представят разработки на основни параметри, отразяващи благосъстоянието, образованието и практиките на солидарност, както и идейни решения на базата на социални иновации.

Заповядайте на 05.10.2018 г. от 09:00 до 13:00 часа в зала „Триадица 2“ в Гранд Хотел София: http://www.grandhotelsofia.bg/

Моля да потвърдите участието си на  или на тел: 0888026424

Програма

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване