Търсене
Close this search box.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЗАСЛУГИТЕ НА БЕРОНОВЦИ ЗА БЪЛГАРСКОТО РАЗВИТИЕ“

 

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

 

7.12. 2018

София

бул. „Патриарх Евтимий“ №6

 

9.20- 9.30 Откриване – Проф. дфн Мартин Табаков – За заслугите на рода БЕРОН към България.

  1. Сесия – Петър Константинов – писател, учен, общественик – модератор проф. дфн Мартин Табаков

9.30 – 9.45 Гл.ас. д-р Силвия Борисова  – „Авеню Фош“ във философско-естетически и аксиологически щрихи.

9.45 -10.00  Гл.ас. д-р Димитър Ганов  – Новаторството във военната проза и създаването на художествена социална история при П. Константинов.

10.00-10.15 Доц. д-р Кристиян Енчев – Моделно-теоретични концептуализации върху романите на Петър Константинов. Персонажната потенциалност и нейната времева транс-форма.

10.15-10.30 Проф. дфн Мартин Табаков – Петър Константинов – патриотът-космополит.

10.30-10.40 Гл.ас. д-р Димитър Ганов – Псевдокосмополитизмът на П. Константинов.

10.40-10.50 Дискусия

10.50-11.00 Кафе пауза

  1. Сесия – Дейността на д-р Васил х. Стоянов-Берон“ – модератор Доц. д-р Кристиян Енчев.

11.00 -11.20.  Чл. кор. проф. Ангел Стефанов  – Философското съдържание на „Логиката“ на д-р Васил х. Стоянов-Берон.

11.20-11.45 Проф. Христо Гагов, Биологически факултет на СУ   –  „Естествена история“ на Васил Берон – удивително творение на възрожденската ни натурфилософска мисъл.

11.45-12.00  Проф. дфн Мартин Табаков  –  Васил Берон – възрожденец ,лекар, просветител-енциклопедист…

12.00-12.15 Дискусия

12.15 – 12 30 Кафе пауза

12.30-12.45 Доц. д-р Доротея Ангелова – Васил Берон – за ролята на философията и логиката  в познанието.

12.45-13.00 Проф. дфн Нина Димитрова  – Васил Берон и българският образователен идеал.

13.00-12.15  Дискусия

13.15-14.00 Кафе пауза със закуски (или по желание – време за Обед)

  1. Сесия – Възгледите на Петър Берон – модератори проф. дфн Мартин Табаков и Доц. Латьо Латев

14.00-14.30  Проф. Надя Данова  –  Възгледите на Петър Берон за детската възраст.

14.30-14.45 Докт. Светлана Нанчева –  Съпоставителен анализ на педагогическите възгледи на Ян Амос Коменски и д-р Петър Берон.

14.45-15.00  Доц. Латьо Латев  – Петър Берон и проевропейската възрожденска парадигма.

15.00-15.15 Дискусия

15.15 – 15.30 Кафе пауза

15.30-15.45 Проф. дфн Мартин Табаков  – Петър Берон – ценен, известен и… не познат и забравен?!

15.45-16.00 Докт. Светлана Нанчева  – Обзор на прижизнените издания на „Буквар с различни поучения“ на д-р Петър Берон.

16.00-16.15 Докт. Любомир Сирков  –  Стопанската дейност на д-р Петър Берон.

16.15 -16.30 Дискусия

16.30 -16.45 Кафе пауза

16.45-17.00 Д-р Теодора Велкова  –  Възгледите на Петър Берон за произхода на Земята и живото през призмата на някои днешни дискусии.

17.00-17.15 Проф. дфн Нина Димитрова  –   Идеите на Възраждането remake и славянската философия на Петър Берон.

17.15-18.00 Обща Дискусия, кафе и закриване

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване