Търсене
Close this search box.

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност „асистент“ за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 04.07.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по научна специалност Социология, научно направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“.
Съгласно чл. 23, ал. 3 от ПУРПНСЗАД на ИФС, кандидатите следва да подадат заявление за участие, към което прилагат:
а) мотивационно писмо
б) автобиография
в) диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“
г) диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава
д) достоверение за стаж по специалността, ако има такъв
е) други по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и пр.
Заявлението за участие в процедурата, заедно с приложенията към него следва да бъдат подадени в Деловодството на Института по философия и социология на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 4, ет. 2.
Срокът за кандидатстване е един месец след излизане на обявата на сайта на ИФС-БАН.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023