Търсене
Close this search box.

Научният съвет на ИФС обявява конкурс за главен редактор на сп. Balkan Journal of Philosophy

Научният съвет на ИФС обявява конкурс за главен редактор на сп. Balkan Journal of Philosophy със срок за подаване на документите на кандидатите един месец от публикуване на обявата, считано от 4 май 2023 гКандидатите за главен редактор подават в този срок в Деловодството на Института и електронно по е-мейл до Директора, Председателя на Научния съвет и Деловодството свое кратко CV, в което да е описан досегашният им опит в издателска и редакционна дейност, както и концепция за развитие на списанието за следващия четири-годишен период. След изтичането на този едномесечен срок Научният съвет ще покани подалите документи за изслушване на свое заседание и ще избере един от тях с тайно гласуване.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване