Търсене
Close this search box.

Антропологически изследвания

проблемни полета

Секция „Антропологически изследвания” е ориентирана към интердисциплинни изследвания на човешката същност с помощта на методите на феноменологията, семиотиката, философската херменевтика, психоанализата, културологията. Развива се съобразно следните програми на БАН:
1.4. “Човешки и научен потенциал за икономика и общество, базирани на знания”;
2.3. “Качество на живота и интердисциплинарни изследвания на човека и живата природа”;
3.1. “Езикът, литературата, изкуството, архитектурата, етнокултурните традиции и фолклорът – принос на България към културното разнообразие на Европа и света в исторически и съвременен план”,
3.3. “Ценностната система на българското общество”.

тематични полета

1) Изследването в наративен план на динамично променящите се съвременни идентичности – личностни, групови, национални, наднационални. Това изисква:
отчитането на влиянието на технологическите иновации върху глобализационните и интеграционни процеси;
осмисляне на социалното време като символен конструкт, съставен от пластове с различни темпове на промяна. Досега последните са били обект предимно на ретроспективни изследвания, без да е отчитана ролята им при стратегическото планиране на национални политики. Интердисциплинното съчетаване на методите на феноменологията, семиотиката, философската херменевтика, психоанализата и културологията открива нови възможности за изследването на многомерния характер на съвременните идентичности.
2) Конфликтите между общочовешки и религиозни ценности, възможностите за дискурсивното им преодоляване и появата на нов тип екологично съзнание.
3) Значението на новите технологии за преобразуването на човешките телесност и менталност и възможностите за поява на нов тип социални стратификации на тази основа.

Състав

Ръководител на секцията
Технически сътрудник